Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Školní řád

 

I.

Předškolní vzdělávání

1. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání dle individuálních možností dítěte. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje odbornou, popř. speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte.

2. K zajištění výchovy dětí, které nemohou do mateřské školy docházet, může poskytnout MŠ na žádost zástupce dítěte odborné konzultace při jeho výchově. V případě individuálního vzdělávání dítěte ředitelka MŠ doporučí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Oblasti vychází z RVP PV a ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskuteční v období mezi 3-4 měsícem od začátku školního roku, tj. v prvním prosincovém týdnu, náhradní termín ve druhém prosincovém týdnu. Přesné datum bude stanoveno po dohodě se zákonným zástupcem individuálně vzdělávaného dítěte.

II.

Mateřská škola

1. Mateřská škola Ratenice, okres Kolín je zařízení s celodenním provozem.

2. MŠ spolupracuje s rodiči a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohloubení vzájemného výchovného a vzdělávacího působení MŠ, rodiny a veřejnosti.

III.

Ředitelka MŠ stanovila po dohodě se zřizovatelem a v souladu s potřebami dětí a zákonných zástupců délku provozu školy.

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.

IV.

Ředitelka určila po dohodě se zřizovatelem počet tříd, počet dětí ve třídě a to s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám.

MŠ Ratenice je jednotřídní věkově heterogenní škola.

1. Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

2. Třída MŠ se naplňuje nejméně 13 dětmi, nejvíce 24 dětmi. O výjimce z tohoto počtu dětí rozhoduje zřizovatel do max. výše 28 dětí ve třídě.

 

Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

Snížení počtu dětí dle výše uvedeného se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku (viz Vyhláška o předškolním vzdělávání, §2, odst. 5 a 7).

3. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 ŠZ), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

4. Ředitelka rozhodne podle místních podmínek o počtu dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě a o následném celkovém počtu dětí ve třídě. Ředitelka rozhodne o zařazení dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními do třídy MŠ na základě žádosti rodičů dítěte, písemného vyjádření dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

Ředitelka rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k začátku školního roku.

V.

1. Zápis dětí do MŠ se koná v období od 2. května do 16. května. Oznámení o místu, datu a době zápisu bývá vyhlašováno místním rozhlasem, na webu MŠ, plakáty a v místním Zpravodaji. Ředitelka rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k začátku školního roku. Dále dohodne se zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ a způsob stravování včetně příslušných plateb: stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

2. Ředitelka MŠ Ratenice, okres Kolín v souladu se zákonem č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, stanovila kritéria pro přijímání dětí k docházce do MŠ:

- kritéria jsou uvedena podle míry priority počínaje nejvýznamnějšími:

I. děti zapsané k docházce v termínu řádného zápisu do MŠ

II. v případě převisu dětí nad kapacitu MŠ u řádného zápisu dle těchto kritérií:

1. děti s trvalým bydlištěm nebo s prokazatelným trvalým pobytem ve spádové oblasti, tj. obci Ratenice, na základě vyjádření zřizovatele

2. podle věku dětí - sestupně dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu do výše povolené kapacity MŠ

3. v případě shodného data narození rozhoduje los

 

III. dodatečně přihlášené děti po termínu řádného zápisu ( např. během šk. roku , atd.)

a/ v případě volného místa v MŠ budou přihlášené děti zapsány

b/v případě již naplněné kapacity MŠ budou zákonní zástupci takto přihlášených dětí informováni o případném uvolněném místě a zapsány dle kritérií uvedených v II. bod 1-3.

 

3. Adaptace – adaptační období probíhá v prvních 3 měsících školního roku, rodiče mohou s dítětem strávit různě dlouhou dobu v MŠ, v různých částech dne, po předchozí domluvě s učitelkami. Jsou nabízeny činnosti pro plynulou a nenásilnou adaptaci dítěte na základě jeho zálib a potřeb ve spolupráci s rodiči (děti si mohou v tomto období donést i svou oblíbenou hračku z domova, apod.). Délka pobytu dítěte v MŠ je prodlužována postupně. Dále je adaptace dítěte dle potřeby řešena i individuálně. Zákonní zástupci jsou o možnostech adaptace a režimu dne informování na schůzce před zahájením docházky jejich dítěte ústně i prostřednictvím letáčků. Je možnost si i školu kdykoli prohlédnout či si s dítětem v MŠ pohrát, aby nenastoupilo do zcela neznámého prostředí – po dohodě s ředitelkou.

 

VI.

1. Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zástupce neprodleně. Nepřítomnost dítěte delší než dva týdny zákonný zástupce omlouvá písemně.

Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnou školní docházku, omluví nenadálou nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky nejpozději do jednoho dne, dokládat důvod nepřítomnosti bude zákonný zástupce dítěte do omluvného listu. Žádost o uvolnění dítěte ze vzdělávání na více než 3 dny z jiných než zdravotních důvodů podá zákonný zástupce písemně u ředitelky školy, která je oprávněna o uvolnění rozhodnout.

 

2. Ředitelka může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, jestliže:

a) dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do MŠ nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

c) ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušebního pobytu a to na základě doporučení dětského lékaře nebo školského poradenského zařízení.

Zkušební dobu docházky dítěte do MŠ k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ určí po dohodě se zástupcem dítěte nejdéle na dobu tří měsíců.

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady – úhrada plateb je hotovostní a to u pokladní MŠ nebo ředitelky MŠ.

e) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

VII.

1. Provoz MŠ bude omezen nebo přerušen v měsíci červenci a srpnu a to po dobu 6 – 8 týdnů.

2. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem spolu s informací o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu školy.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v bodě 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

3. Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení či omezení provozu MŠ více než 5 vyučovacích dní je stanovena poměrně, v případě celého měsíce zákonní zástupci úplatu nehradí (podrobnosti o úplatě viz Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání).

 

VIII.

Stravování dětí v MŠ

Dítě, které je v MŠ přítomné v době podávání hlavního jídla, se stravuje vždy. Způsob stravování dítěte během podávání ostatních jídel dohodne ředitelka s jeho zástupcem. Ze stravování je možno dítě odhlásit do 7.00 hod. Nástup dítěte po delší nepřítomnosti je nutno hlásit den předem. Podrobnosti ohledně stravování dětí a plateb jsou zpracovány ve Vnitřním řádu školní jídelny.

 

IX.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí v MŠ

1. V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí spolupracuje MŠ se školským poradenským zařízením, dětským lékařem a logopedem. Při předávání dětí do MŠ učitelka zhodnotí zdravotní stav dětí. Pokud dítě není shledáno zdravé (infekční rýma, zánět spojivek, apod. nebo např. i během dne teplota, průjem, zvracení, výskyt vší, apod.) je zákonnému zástupci doporučena návštěva dětského lékaře nebo konzultace s lékařem. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví viditelné známky nemoci. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit výskyt přenosné nemoci v rodině nebo blízkém okolí.

2. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi učitelky, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jiné, zákonným zástupcem pověřené zletilé osobě.

3. Učitelka předá dítě pověřené zletilé osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

4. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole

 

I. Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání , tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

II. Opatření v průběhu vzdělávacích činností:

1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jím písemně pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

2. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

3. Nesmí odejít od dětí !! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

4. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení ve třídě, na zahradě, hřišti, apod. musí vždy prostor zkontrolovat, zda je prostor bezpečný, funkčnost nářadí a náčiní na cvičení je v pořádku.

7. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Zajistí úpravu zevnějšku dětí vzhledem k jejich bezpečnosti – zavázané tkaničky, zapnuté boty, atd.

8. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.

9. Učitelka dbá na to, aby děti používaly vždy svoje ručníky, hřebeny, zubní kartáčky, spaly ve svých lůžkovinách.

10. Budova je uzavřena po celý den, příchozí musí zvonit a jsou vpuštěni až po identifikaci telefonem či ze třídy videotelefonem.

11. Školnice dbá na uložení pomůcek, nářadí, čistících prostředků, které by mohly způsobit zranění dětí, na vhodné k tomu určené místo mimo dosah dětí (dveře skladu

zamyká ), zabezpečí elekt. zásuvky krytkou.

12. Učitelka přijímá do školky pouze zdravé děti, pokud dítě jeví známky nemoci v průběhu dne, neprodleně informuje zákonného zástupce.

 

III. Opatření při pobytu dětí venku:

1. Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jedena učitelka za bezpečnost nejvýše:

a/ 20 dětí z běžných tříd

b/ 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5. stupně nebo děti mladší 3 let

Ředitelka zmocnila školní asistentku, aby při zvýšení počtu dětí nad 20, max. na 28, popř. nad 12, max. na 23 dětí při přítomnosti dětí mladších tří let, společně s učitelkou zajišťovala bezpečnost dětí při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání.

2. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

V letních měsících při aktivitách venku dbát na to, aby se děti chránily před sluncem – pokrývka hlavy, hry s vodou, dodržování pitného režimu, ochranné opalovací krémy.

3. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / přechody pro chodce, semafory, využití reflexivních vestiček, apod./.

4. Učí děti zhodnotit bezpečnost navštíveného místa mimo MŠ a sama místo z hlediska bezpečnosti prověří, než se zde děti začnou volně pohybovat.

IV. Opatření při sportovních akcích, výletech:

1. Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí a vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí o určení dalšího pedagogického pracovníka MŠ, popř. jiné zletilé osoby, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

2. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.

3. Škola v přírodě – dohled nad dětmi na ŠvP je stanoven zvláštním předpisem.

Do ŠvP nemohou být na základě posudku lékaře vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit , a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů.

 

V. Opatření při úraze:

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakýmkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Každé i drobné poranění ošetřit, popř. kontaktovat lékaře, zaznamenat do Knihy úrazů. Kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní třídní učitelka Protokol o úraze.

Úrazy a zranění vždy nahlásit zákonným zástupcům dítěte – podle vážnosti: okamžitě nebo při předávání dítěte při odchodu z MŠ.

 

VI. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Prevence vzniku sociálně patologických jevů:

Děti jsou v rámci naplňování cílů školního vzdělávacího programu přiměřeně, nenásilnou formou seznamovány s následujícím nebezpečím:

- drogové závislosti, alkoholismu, kouření,

- kriminality, delikvence

- virtuální závislosti (počítače, televize, video)

- patologického hráčství (gamblerství),

- záškoláctví

- šikanování, vandalismu

- xenofobie, rasismu, intolerance a antiseminismu

- a jiných forem násilného chování

 

- důraz je kladen na vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi (ve všech činnostech)

- techniky rozvíjení osobnosti dítěte (využívání forem a metod působení na děti, zaměření na osobnostní rozvoj a sociální chování – řešení problémových situací, divadelní představení, četba vhodných literárních textů, soutěže, výstavy, skupinové práce…)

- dále na vytváření základů zdravého životního stylu (zdravá výživa, otužování, prostředí bez kouře, spolupráce s rodiči – schůzky rodičů, informační letáky, nástěnky…)

- vedeme děti k šetrnému zacházení s majetkem (hračky nejsou jen mé, jsou tady kamarádi)

- získávání pohybových dovedností, rozšiřování zájmů dětí + nadstandartní nabídka (AJ, plavecký výcvik)

- uplatňování metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí, především dětí sociálně znevýhodněných (spolupráce celého kolektivu – povinnost pedagogů, spolupráce s odborníky – semináře,…)

- vytvořili jsme společně s dětmi pravidla společného soužití, která nám napomáhají k řešení některých situací

Spolupracujeme v této oblasti s dalšími organizacemi:

- vedeme besedy s odborníky (policie, hasiči, prožitky z kulturních akcí na výše uvedené téma)

 

X.

Práva dětí a povinnosti dětí

1. Děti naší mateřské školy mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

2. Děti mají právo

a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu,

b) na vzdělávání podle školského zákona,

c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

3. Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmene b) mají také zákonní zástupci dětí.

4. Děti mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu.

5. Děti mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.

6. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí.

7. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, a před sociálně patologickými jevy.

8. Prevence sociálně patologických jevů, atd. je průběžně zahrnuta ve vzdělávacím obsahu práce s dětmi.

 

------------------------

 

1. Děti dodržují pravidla kulturního chování.

2. Děti školy se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

3. Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob.

4. Do školy děti nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty a hračky, které ohrožují bezpečnost nebo mravní výchovu dětí.

5. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny.

6. Zjistí-li dítě ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně učitelce.

7. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce učitelce.

8. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy, dětmi poškozené věci uhradí nebo opraví zákonní zástupci dítěte, pokud se tak s ředitelkou dohodnou.

 

 

 

XI.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí GDPR nařízením o ochraně osobních údajů.

2. Zákonný zástupce dítěte má právo po dohodě s učitelkou být přítomen výchovným činnostem ve třídě, pobýt s dítětem určitou dobu ve třídě.

3. Zákonný zástupce dítěte má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s ředitelkou nebo učitelkou MŠ, má právo na odbornou pomoc při výchově a vzdělávání dítěte.

4. Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu mateřské školy.

5. Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy.

6. Zákonný zástupce dítěte má právo na informace o škole a svém dítěti.

 

-------------------------

 

1. Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ.

Zákonný zástupce dítěte, kterému vzniká v kalendářním roce povinnost předškolního vzdělávání, je povinnen přihlásit dítě k řádnému zápisu k předškolnímu vzdělávání a zajistit pravidelnou denní docházku v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v níž je dána povinnost předškolního vzdělávání, a to od 7, 30 hodin (platnost od 1.9.2017).

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno ( v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost oznámí písemně ředitelce mateřské školy.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

2. Zákonný zástupce má povinnost sdělit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Zákonní zástupci dětí, kterým vzniká od 1.9. 2017 povinnost docházky do MŠ, toto

dokládají do omluvných listů dětí a to nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

3. Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

4. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

6. Zákonný zástupce informuje školu o odkladu školní docházky svého dítěte a doručí rozhodnutí o odkladu školní docházky.

7. Zákonný zástupce zajistí, aby dítě mělo v MŠ vhodný oděv a obuv v souvislosti s bezpečnosti dětí (např. nevhodné jsou pantofle, malé, krátké a těsné oblečení, apod.).

 

8. Zákonný zástupce má povinnost seznámit se se školním řádem, vnitřním řádem školní jídelny a směrnicemi s nimi souvisejícími – zveřejněno na nástěnkách MŠ, na webu MŠ a seznámení s touto informací probíhá vždy na zahajovací informační schůzce v měsíci srpnu před začátkem každého školního roku, kdy rodiče svým podpisem potvrdí, že byli s výše uvedeným v bodě 8 seznámeni, popř. při změně šk. řádu.

Zákonní zástupci obdrží před zahájením docházky do MŠ i letáček se všemi potřebnými

aktuálními informacemi k provozu školy, se kterými mají povinnost se seznámit.

 

XII.

Režim školy

- časové rozdělení je pouze orientační

6,30 – 8,30 hod: scházení dětí, ranní spontánní hrové činnosti, ind. činnosti

8,30 – 9,00 hod.: denní cvičení, logopedická chvilka, hygiena

9,00 – 9,15 hod.: ranní přesnídávka

9,15 – 11,45 hod.: řízená hrová činnost, pobyt venku

11,45 – 12,30 hod.: hygiena, oběd

12,30 – 14,30 hod.: hygiena, odpočinek, klidové činnosti, ind. přístup

14,30 – 16,30 hod.: hygiena

svačina

odpolední spontánní hrové činnosti až do odchodu dětí

 

XIII.

Pravidla vzájemných vztahů pedagogů, zaměstnanců školy a zákonných zástupců dětí

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

- dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

- řídí se školním řádem mateřské školy a ostatními řády a směrnicemi s ním souvisejícími (zaměstnanci MŠ jsou prokazatelně seznámeni se zněním školního řádu na zahajovací pracovní poradě v srpnu vždy před zahájením nového školního roku )

- dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

- výše uvedené platí i pro pedagogy a ostatní zaměstnance MŠ

 

XIV.

Distanční vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Legislativní rámec:

a) je stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

b) je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem pokud:

a) z důvodů krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 

b) nebo z důvodu nařízení karantény

není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z jedné třídy, musí škola vzdělávat dotčené děti distančním způsobem.

Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není povinností je naplnit beze zbytku.

 

Povinnost dětí

Děti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte.

 

Způsobu komunikace a forma vzdělávání

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy.

S dětmi a jejich zákonnými zástupci bude probíhat prioritně prostřednictvím uzavřené skupiny pro předškoláky na facebooku, popř. emailem nebo v papírové podobě a to dle možností zákonných zástupců.

Vzdělávání distančním způsobem a předávání materiálů bude převážně off-line, tzn., že prostřednictvím komunikačního kanálu bude probíhat zadávání „úkolů“ písemně včetně informací o správném výsledku samostatných prací, zpětné vazby od účastníků i učitelek. Pro výše uvedené budou nastaveny časové termíny. Dle technických možností účastníků může proběhnout krátké on-line „setkání“, aby děti zůstaly v kontaktu s učitelkami a ostatními vrstevníky a kdy také proběhne i sebehodnocení dětí.

 

Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání - platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.

Při off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle dítě pracuje, nýbrž zda odevzdává výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání - písemné či slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou se zapojením zákonných zástupců do procesu hodnocení, včetně zpětné vazby od učitelek s motivací, a to po domluveném časovém úseku.

 

 

 

 

 

 

V Ratenicích dne 1. 9. 2019

Platnost od 1.9. 2019

Č.j. 58/2019

Alena Čáslavová

ředitelka MŠ Ratenice

 

 

 

Dne 20.10. 2020 byla provedena aktualizace Školního řádu.

 

Alena Čáslavová

ředitelka MŠ Ratenice© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM