Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Provozní řád

Předmět vymezení:  mateřská škola

I. Údaje o zařízení

Mateřská škola Ratenice, okres Kolín
Ratenice 120
289 11 Pečky
Tel. 321785159
Email: ms.ratenice@seznam.cz
Web: skolka.ratenice.cz
IČ: 75034671
Zřizovatel: Obec Ratenice, Ratenice 67
Ředitelka: 


II. Popis zařízení

Typ školy: mateřská s celodenním provozem

Stanovená kapacita: 28 dětí v 1 třídě ( viz Rozhodnutí o zařazení do sítě škol )

Provozní doba:  se souhlasem zřizovatele od 6,30 do 16,30 hodin

Součásti subjektu:    mateřská škola:  IZO: 107515288    kapacita: 28 dětí
školní jídelna:    IZO:  113300018    kapacita: do 100 obědů


Aktivity školy:

-Plavecký výcvik
-Seznamování s anglickým jazykem formou hrové činnosti – nadstandardní aktivita
-Besídky k různým příležitostem ( i za účasti rodičů )
-Společné akce dětí a rodičů – ukázky výchovné práce, výlet, dětský den
-Školní výlety
-Divadla, kina, návštěva planetária
-Spolupráce s okolními  MŠ a ZŠ – návštěvy, společné akce, účast na jejich programech
-Sportovní akce mezi školami
-Návštěvy zajímavých míst v obci a okolí – knihovny, hasičská zbrojnice, apod.
-Spolupráce s OÚ Ratenice – účast dětí a učitelek na jejich akcích
-Návštěva dopravního hřiště, dětských hřišť
-Návštěvy v I. tř. ZŠ
-Poradenská služba pro rodiče, nabídka odborné pomoci ( vyšetření )
-Vyhledávání sponzorů
-Hospodářská činnost ( živnostenský list, zápis v obchodním rejstříku ) – viz Zřizovací listina:
vyváření pro cizí strávníky z řad důchodců z obce ( od 1.1. 2012 je tato činnost až do
odvolání ze strany MŠ pozastavena)

Podmínky věcné (materiální, hygienické a ekonomické)
Budova má po rekonstrukci dostatečně velké světlé prostory (šatna, jídelna, třída, 2x umývárna, ředitelna, kuchyň se skladem potravin, šatna a toaleta pro zaměstnance, venkovní WC) odpovídající hygienickým předpisům.
Ve třídě je rekuperace vzduchu.
Z hlediska bezpečnosti je budova způsobilá k provozu MŠ / viz revize, atd./.
K objektu patří i zmodernizovaná a průběžně udržovaná oplocená školní zahrada, která je využívaná většinou pouze pro potřeby školy.
Tělovýchovné nářadí a vybavení zahrady umožňuje rozmanité pohybové aktivity a je bezpečné (pravidelná kontrola), písek v pískovištích je pravidelně obměňován z certifikované pískovny. Byla vysazená nová zeleň, zřízené záhony pro pěstování, což umožňuje praktické seznamování dětí s přírodním prostředím, venkovní altán slouží za příznivého počasí k přenášení činností s dětmi ven. K dispozici jsou dětem venku i rozmanité „venkovní“ hračky uložené v zahradním domku.
Na zahradě je umístěna socha místního sochaře, kterou škola dostala darem.
Dětský nábytek, hračky, doplňky a pomůcky jsou zdravotně nezávadné, vhodné pro různé věkové skupiny, odpovídají počtu dětí, jsou v dosahu dětí, dostupné, děti si hračky samostatně berou i uklízí, rozmístěny jsou ve třídě i hrací kouty, rozbité hračky jsou vyřazovány, obnovovány a doplňovány dle nových trendů.
Interiér je účelný, je průběžně modernizovaný, prostorové uspořádání vyhovuje. Před časem byly zakoupeny i nové výškově stavitelné stolky a židličky, pořídili jsme také za přispění sponzora novou nábytkovou sestavu do třídy na úklid pomůcek a hraček s lepší dostupností pro děti.
Třída je vybavena na odpočinek lehátky, která jsou bezpečná a zdravotně nezávadná, denně se rozkládají v prostorech třídy. Proběhla výměna lůžkovin za protialergenní deky a polštářky, které se dají snadno udržovat (vypratelné), vše označeno značkami dětí.
Škola byla nově vybavena notebookem – využití pro administrativu MŠ a ŠJ, došlo ke zřízení počítačového koutku se starším počítačem pro děti ve třídě – výukové hrové programy.
Hygienická zařízení jsou po rekonstrukci vyhovující, došlo k oddělení některých záchodků panelem pro větší soukromí dětí, kromě látkových ručníků děti mohou používat i jednorázové papírové, byl zbudován sprchový kout v dolní umývárně.
Šatna pro zaměstnance slouží částečně i jako sklad pomůcek.
Škola se snaží o estetickou výzdobu, jsou využívány i práce dětí – nástěnky, výstavky, apod., tak, aby byly dětem i jejich rodičům dostupné.
Škola je udržována v čistotě, teplota prostor i osvětlení je v souladu s příslušnými předpisy, v celém areálu je přísný zákaz kouření.
Součástí MŠ je školní jídelna, vyváří pro děti a zaměstnance MŠ.
Kuchyň byla výrazně zmodernizovaná, je postupně dovybavována nádobím, a to z důvodu opotřebovanosti nebo rozbití.
KHS se sídlem v Kolíně a poté ředitelka školy stanovila kapacitu MŠ na 28 dětí, kapacitu školní jídelny – kuchyně – do 100 obědů, zřizovatel souhlasí.
Provoz a přijímání dětí upravuje Školní řád, Provozní řád, Řád ŠJ a další příslušné vnitřní směrnice.
Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu – plat ředitelky, vedoucí školní jídelny, učitelek, kuchařky a školnice.
Plat školní asistentky je hrazen z dotačního titulu Šablony do škol.
Obec Ratenice jako zřizovatel dotuje finančními prostředky provoz školy ( do rozpočtu MŠ) a pokladní školy.
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřní směrnicí a cenovým výměrem platným od 1.9. do 31.8.
Cena stravného byla stanovena: viz aktuální ceník v Řádu školní jídelny
Účetnictví zajišťuje škole externí účetní, mzdy zpracovává Služba školám, Kolín.
III. Režimové požadavky

Denní řád:
- při příchodu dětí do MŠ ranní kontrola zdravotního stavu dětí
- časové rozdělení je pouze orientační
6,30 – 8,30 hod:        ranní spontánní hrové činnosti, individuální činnosti    
8,30 – 9,00 hod.:       denní cvičení, logopedická chvilka, hygiena
9,00 – 9,15 hod.:       ranní přesnídávka
9,15 – 11,45 hod.:     řízená hrová činnost, pobyt venku
11,45 – 12,30 hod.:   hygiena, oběd
12,30 – 14,30 hod.:   hygiena, odpočinek, klidové činnosti, ind. přístup
14,30 – 16,30 hod.:   hygiena
svačina 
odpolední spontánní hrové činnosti až do odchodu dětí
Rodiče mohou přivádět i odvádět dítě podle svého přání, pobývat s ním nějakou dobu v MŠ, ale vše po předběžné dohodě s učitelkou. Děti s povinnou docházkou se scházejí nejpozději do 7,30 hodin a pobývají v MŠ min. 4 hodiny.


OBSAH  ČINNOSTÍ
Hrová činnost:          různé typy her a zájmových činnosti dle přání dětí
motivované skupinové hry na různé náměty
řízené hry s pravidly
tvořivé hry s různým materiálem – pracovní a výtvarné
tělových. a zdravotní cvičení, pohybové hry
hudební chvilky
zábavná cvičení intelektu, paměti, hádanky, graf.cvičení
jazyková cvičení + výslovnost
pozorování přírody, ochrana přírody
televize ( 3x týdně, 20 min.), kino, divadlo – 1x měsíčně
individ. práce s dítětem, příprava na vstup do ZŠ, práce s dětmi s odkladem školní docházky
práce na PC – výukové programy
plavecký výcvik ( dle zájmu rodičů)
„Veselé pískání“ na flétnu (dle zájmu rodičů)
sezónní činnosti
seznamování s anglickým jazykem hrovou formou
(ex. lektorka – dle zájmu rodičů – není součástí ŠVP)

Přesnídávka, oběd, svačina:   
seznamování dětí se správným stolováním, návyky hygieny při stolování,  společenského chování, zapojování dětí do drobných prací souvisejících se stolováním a   sebeobsluhou

Odpočinek:
klid na lehátku, poslech písní a liter. textů, apod., procvičování drobných pracovních dovedností  spojených se sebeobsluhou, individ. klidové hry nespících děti


Hygiena:
- děti využívají toalety dle vlastní potřeby, ve třídě si nemusí dovolovat
- dbát na dodržování hygienických pravidel – mytí rukou před jídlem, po použití WC, při znečištění, apod.
- po obědě před odpočinkem si děti čistí chrup – učit správné technice, není nutné  pastou, dle zubního odborníka stačí pitná voda

Stolování
– ranní přesnídávka: z organizačních důvodů odcházejí děti na ranní přesnídávku společně do jídelny, vybírají si dle chuti ovoce a zeleninu, velikost pečiva, samostatně si připravují tácky, starší pomohou mladším, funkce hospodáře po jídle
- oběd:  společný v jídelně, děti si připravují příbory, polévku a nápoje roznáší učitelky, děti si chodí samostatně pro druhé jídlo – určí si množství, popř. oznámí, co na talíř nechtějí, odnos jídla ke stolku, funkce hospodáře po jídle, popř. děti si uklízí samy
- nenutit děti do jídla, respektovat tempo  - jedna učitelka zůstává s pomalejšími dětmi v jídelně, aby v klidu dojedly, druhá odchází s hotovými dětmi do třídy a připravuje se s nimi na odpočinek
-    vést děti ke správnému způsobu stolování, vysvětlit proč se co smí a nesmí
/mluvení s plnými ústy, osahávání jídla druhým, apod./

-    odpolední svačina: stejně jako ranní; pokud je přítomno méně dětí – svačina ve třídě, kdy si děti volí dobu jídla podle své potřeby, vybírají si jídlo samy, uklidí po sobě nádobí na určené místo

Po celý den je zajištěn pitný režim! – děti mají vlastní hrneček a obsluhují se dle potřeby samy, popř. s pomocí učitelky nebo starších dětí

Odpolední odpočinek:
na lehátku v pyžamkách, možnost vzít si časopis, hračku, spaní dle indiv. potřeby ; děti, které nespí – náhradní program: klidová činnost
před spaním pro všechny děti - četba, poslech  lit. textů, hudeb. nahrávek, apod.
Lehátka a lůžkoviny se denně rozkládají a před spaním vyvětrají při otevřeném okně, každé dítě má označené své lůžkoviny a 1x za 21 dní  jsou převlékány.

Režim stravování

Provoz školní kuchyně zajišťuje kuchařka a vedoucí školní jídelny.
Při práci se řídí platnými předpisy ( hygienické, směrnice vydané ředitelkou, normy školního stravování, atd.).
Organizace výdeje jídla:
- svačiny:  jídlo se dopoledne připravuje na pultík v jídelně, děti se samy obslouží, nápoje roznáší učitelka, použité nádobí odkládají na příslušné okénko, v případě akce školy je kuchařka informována den předem, aby mohla přizpůsobit podávání svačin nebo je zabalit s sebou, odpolední svačina je podávána jako ranní, v případě menšího počtu dětí ve třídě, kam ji kuchařka připraví, rozdání  a úklid použitého nádobí do kuchyně zajistí učitelka
- obědy:  podávání hlavního jídla probíhá v jídelně kuchařkou u výdejového okénka, talíře s polévkou a nápoje roznáší učitelky, pro druhé jídlo si děti chodí samostatně dle svých schopností, použité nádobí odkládají děti na příslušné okénko
Učitelky se při obědě střídají tak, aby vždy jedna mohla dětem pomáhat a případně je obsluhovat.
Neodhlášený oběd / pouze 1 den / si rodiče mohou vyzvednout v 11,30 hod. před výdejem obědů v kuchyni, děti, které jdou mimořádně domů po obědě, dostanou odpolední svačinu zabalenou / kromě nápoje / domů.
Porce jídel jsou stanoveny příslušnými normami pro věkové kategorie.
Nádobí se myje vždy až po vydání hlavních jídel ( viz sanitační řád ).
Časový odstup jednotlivých jídel je nejméně 2,5, hodiny.
Pitný režim
Ve škole je zaveden a funguje pitný režim. Rodiče se na schůzce dohodli, že pitný režim budou dotovat a nebude součástí školního stravování - finančně. Každý z rodičů dítěte donese vhodnou šťávu, čaj, apod. + balík pitné vody 1x až 2x ročně dle potřeby. Byli upozorněni VŠJ o vhodnosti méně slazených nápojů. Pití připravuje kuchařka - do třídy a na zahradu v době tepla do  konvice s víčkem. Každé dítě má svůj vlastní hrneček, mytí zajišťuje během dne dle potřeby kuchařka, alespoň 1x denně v myčce. Děti se obsluhují samy, popř. s pomocí učitelky nebo starších dětí.
Nabídka je voda, šťáva nebo čaj.

Podmínky pohybových aktivit a pobyt venku

- vybavená školní zahrada  (viz příloha č.1) –  průlezky s požadovanými dopadovými plochami, pískoviště, skluzavky, houpačky, atd., tabule na kreslení, zahradní krytý altán, zahradní hračky, sportovní potřeby, aj. jsou uložené v prostoru zahradního domku na zahradě, záhony na pěstování
- co nejvíce činností s dětmi je přenášeno na zahradu, do přírody - dle počasí 1,5 – 2,5 hod. denně
- pravidelné denní dopolední pohybové aktivity ve třídě s využitím různého náčiní
- otužování dětí vodou - dětský bazén, sprcha ( v letním počasí )   
- plavecký výcvik – 10 lekcí
- vycházky se sportovní činností - na hřiště, do polí a lesa, okolí obce
- sportovní soutěže mezi MŠ
- výlety na vybavená dětská hřiště do okolních měst, na krytá dětská sportoviště
- zimní sáňkování na svahu v obci

Zahrada je pravidelně a dle potřeby udržována pracovníky OÚ Ratenice a popř. odbornou firmou  - sekání trávy, vyhrabávání, průřez stromů, atd.
Písek je vyměňován 1x za dva roky z certifikované pískovny a svou kvalitou vyhovuje požadovaným limitům, v teplém počasí je kropen. 1x ročně je písek přeházen.
Revize tělovýchovného zařízení a vybavení probíhá 1x ročně a provádí je odborná firma.
1x za 7 dní je prováděna vizuální kontrola stavu vybavení.

Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole

I.    Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání , tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

II.    Opatření v průběhu vzdělávacích činností:
1.    Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jím písemně pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
2.    Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
3.    Nesmí odejít od dětí !!  Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.
4.    Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.
5.    Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
6.    Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení ve třídě, na zahradě, hřišti, apod. musí vždy prostor zkontrolovat, zda je prostor bezpečný, funkčnost nářadí a náčiní na cvičení je v pořádku.
7.     Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Zajistí úpravu zevnějšku dětí vzhledem k jejich bezpečnosti – zavázané tkaničky, zapnuté boty, atd.
8.    Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.
9.       Učitelka  dbá na to, aby děti požívaly vždy svoje ručníky, hřebeny, zubní kartáčky, spaly ve svých lůžkovinách.
10.     Budova je uzavřena po celý den, příchozí musí zvonit a jsou vpuštěni až po identifikaci telefonem či ze třídy videotelefonem.
11.      Školnice dbá na uložení pomůcek, nářadí, čistících prostředků, které by mohly způsobit zranění dětí, na vhodné, k tomu určené místo mimo dosah dětí (úložiště zamyká), zabezpečí elekt. zásuvky krytkou.
12.     Učitelka přijímá do školky pouze zdravé děti, pokud dítě jeví známky nemoci v průběhu dne, neprodleně informuje zákonného zástupce.

III.    Opatření při pobytu dětí venku:
1.    Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše:
a/  20 dětí  z běžných tříd
b/  12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně nebo děti mladší 3 let        
Ředitelka zmocnila školní asistentku, aby při zvýšení počtu dětí nad 20, max. na 28, popř. nad 12, max. na 23 dětí při přítomnosti dětí mladších tří let, společně s pedagogickým pracovníkem zajišťovala bezpečnost dětí při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání.    
2.    Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též  samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.
V letních měsících při aktivitách venku dbát na to, aby se děti chránily před sluncem – pokrývka hlavy, hry s vodou, dodržování pitného režimu, ochranné opalovací krémy.
3.    Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / přechody pro chodce, semafory, využití reflexivních vestiček, apod./.
4.    Učí děti zhodnotit bezpečnost navštíveného místa mimo MŠ a sama místo z hlediska bezpečnosti prověří, než se zde děti začnou volně pohybovat.

IV.    Opatření při sportovních akcích, výletech:
1.    Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí a vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí o určení dalšího pedagogického pracovníka MŠ, popř. jiné zletilé osoby, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
2.    Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.
3.    Škola v přírodě – dohled nad dětmi na ŠvP je stanoven zvláštním předpisem.
Do Švp nemohou být na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit, a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů.


V.    Opatření při úraze:
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Každé i drobné poranění ošetřit, popř. kontaktovat lékaře, zaznamenat do Knihy úrazů.
Kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka Protokol o úraze.
Úrazy a zranění vždy nahlásit zákonným zástupcům dítěte – podle vážnosti: okamžitě nebo při předávání dítěte při odchodu z MŠ.


IV. Způsob nakládání s prádlem

Po dohodě s rodiči na schůzce bylo odsouhlaseno praní a žehlení ručníčků rodiči. Rodiče se střídají. Ručníčky dětí se mění 1x za týden, vždy v pátek nebo při znečištění v průběhu týdne. Ložní prádlo a pyžamko pere každý svého dítěte 1x za  21 dní, popř. dle potřeby. Čisté prádlo je zásadně oddělené od použitého (včetně vhodných přepravních obalů – jednorázové).
Čisté prádlo je uloženo v uzavíratelných skříňkách pouze k tomu určených a ložní prádlo je označeno značkami dětí. Ručníčky pro děti a hřebeny jsou na věšáčcích v oddělených skříňkách se značkami dětí a každé dítě proto požívá po celý týden pouze svůj ručník nebo hřebínek.

V. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Úklid
O úklid školy se stará školnice. Dbá na denní úklid, větrání a vytápění místností ( elektrické ).
Provádí denní setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, topných těles a klik, čištění koberců vysavačem, vynášení odpadků, za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umývá umyvadla a záchody. Stírá na vlhko prach z hraček, z květin a větrá pokrývky .
Jednou týdně umývá omyvatelné plochy vhodným desinf. prostředkem (změna prostředku 1x za 3 měsíce z důvodů vzniku rezistence).
Nejméně 2x ročně umývá okna včetně rámů, pere záclony a závěsy.
Čištění svítidel v případě potřeby (instalována bezúdržbová) provádí z důvodu bezpečnosti odborná firma.
Dvakrát ročně provádí celkový úklid všech prostor školy, vyprášení pokrývek a lehátek a objednává čištění koberců za mokra.
Kontroluje pořádek na školní zahradě, v případě potřeby kropí pískoviště, 1x týdně zajistí vývoz popelnic, v zimních měsících věnuje zvýšenou pozornost úklidu před budovou MŠ.
Kontroluje prostory budovy po bezpečnostní stránce a případné závady hlásí ředitelce.
Malování probíhá 1x za 3 roky nebo dle potřeby.
Úklid kuchyně provádí kuchařka a je upřesněn v Provozně sanitačním řádu.
Odpad je tříděn dle druhů a dle potřeby odnášen do kontejnerů v obci (plasty, papír, apod.), směsný odpad je denně umisťován do uzavíratelných popelnic, organické zbytky odnáší v uzavíratelné nádobě smluvní osoba, listy, šlupky, apod. – na kompost na šk. zahradě, použitý olej do uzavíratelné nádoby a poté likvidován na příslušném sběrném místě v obci k tomu určeném.
V případě výskytu hlodavců, apod. v budově je nutné kontaktovat odbornou firmu za účelem jejich likvidace.
Písek je vyměňován 1x za dva roky z certifikované pískovny a svou kvalitou vyhovuje požadovaným limitům, v teplém počasí je kropen, 1x ročně je písek přeházen.

VI. Pitná voda
Pitná voda
- z vlastní studny upravována úpravnou vody
-  2x ročně jsou prováděny příslušně rozbory vody ( viz Provozní řád studny)


VII. Osvětlení
Denní osvětlení je zajištěno dostatečným množství oken po obvodu třídy, takže světlo dopadá do místnosti z různých stran, v případě nedostatečného světla je k dispozici stropní zářivkové osvětlení odpovídající normě.
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody a zařízení pro regulaci denního osvětlení je zajištěna funkčními žaluziemi.


VIII. Teplota vzduchu

Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než  na 16 o C,  nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven;
při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než  30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a  zajištěno pro děti a  žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně  zajištění  pitného režimu

Šatny:
optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Záchody:
min. teplota 18 o C
Chodby:
min. teplota 18  o C

Vytápění budovy je elektrické – elektrický kotel a radiátory s termostatickými hlavicemi.

IX.  Větrání

Větrání je zajištěno okny, probíhá ráno před zahájením provozu, při tělovýchovných činnostech, před odpočinkem v nepřítomnosti dětí, po odpočinku, popř. dle potřeby, v teplejším období častěji, popř. neustále, v době nepříznivých met. podmínek je větrání omezeno.

Ve třídě je rekuperace vzduchu, automatický program je nastaven na 40% výkonu s tří hodinovými intervaly zapínání na 1 hodinu.

V Ratenicích dne 1.9. 2019                                      Zpracovala: bývalá řed. Alena Čáslavová
Č.j. 59/2019

dočasně odsouhlaseno Mgr. Bc. Soňou Sněžíkovou - ředitelkou MŠ Ratenice


Příloha č.1 k Provoznímu řádu MŠ Ratenice, okres Kolín
Provozní řád venkovní hrací plochy (školní zahrady) MŠ Ratenice

Venkovní vybavení:

-    2x pískoviště
-    2x pružinové houpadlo
-    1x cvičební sestava se skluzavkou (Tomovy parky)
-    1x dřevěný altán
-    4x dřevěná lavička (přenosná), 2x sedací set dřevěný
-    1x prolézačka Housenka
-    1x průlezka s lany
-    1x hrazda se dvěma závěsnými houpadly
-    1x prohazovaní a kreslící stěna
-    1x skluzavka
-    3x závěsná tabule na kreslení
-    zahradní domek – na úklid zahradních pomůcek a vybavení
( hračky, koloběžky, 3x houpačka, provazový žebřík, houpací talíř beruška, souprava na skok vysoký, houpací síť, atd.)

Učitelky odpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Zahrada: k používání vybavení zpravidla dětmi zapsanými k docházce do MŠ Ratenice, oplocená, je přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše, za přítomnosti dětí je zahrada uzamčena

Vybavení :

-    pískoviště – písek je obměňován po dvou letech, větrán, 
chráněn krycí plachtou, dřevěné obložení, zastínění - 2 slunečníky
-    pružinové houpadlo – použití pouze jedním sedícím dítětem
-    pružinové houpadlo – pouze čtyři děti
-    houpačky – použití pouze v sedu, ne ve stoje, správné držení, pozor na okolo si hrající děti
-    dřevěná cvičební sestava – skluzavka – skluz pouze v sedu, jedno dítě, nevybíhat nahoru po skluzavce, na žebříku ke skluzavce pouze jedno dítě
-    síť – pouze dvě děti najednou
-    horolezecká stěna – jedno dítě, pod dohledem učitelky
-    koloběžky, kola – travnatý terén šk. zahrady a měkké chodníčky
-    odstrkovadla – měkký chodník, trávník

Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) učitelky vizuálně zkontrolují stav zahrady a vybavení -  úrazová prevence, sundají kryt pískoviště.
V případě potřeby kropí pískoviště proti prašnosti – v předstihu, než půjdou děti ven. Pokud je přítomna školnice, provádí toto ona. Učitelky dohlíží na úklid všech přenosných věcí do zahradního domku a ten uzamykají. Před odchodem ze zahrady učitelky zakryjí pískoviště plachtou. Uzamykání zahrady má na starosti školnice. Drobnou údržbu zahrady zajišťuje školnice, sekání trávy a větší údržbu zajišťuje zřizovatel Obec Ratenice.
Revize tělových. zařízení jsou prováděny pravidelně 1x ročně odbornou firmou.
Vizuální kontroly cvičebních prvků jsou prováděny 1x za sedm dní učitelkou.

V Ratenicích dne 1.9. 2019                                           bývalá  řed. MŠ Ratenice Alena Čáslavová

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD STUDNY PRO POTŘEBU
Mateřské školy Ratenice, okres Kolín

I.    Název a sídlo navrhovatele:
Mateřská škola Ratenice, okres Kolín
Ratenice 120
289 11 Pečky
IČ 75034671
Statutární zástupce: Alena Čáslavová
Tel.: 321785159

II.    Stručný popis zdroje vody
- kopaná studna se skružemi, víko tvoří betonový půlený dekl, s hloubkou asi 8m, okolí studny tvoří zámková dlažba a beton, vodou ze studny je zásobovaná pouze mateřská škola, zásobování vodou je z vlastní studny (u objektu MŠ – poz.č. 1/3) vodovodní přípojkou z plastových trubek do vodárny s tlakovou nádrží, potrubí pokračuje k úpravně vody fa MilvitWater, s.r.o. – upravená voda vede k jednotlivým odběrným místům (mimo klozety – ty jsou napojeny na vodu neupravenou), teplá a studená voda je v kuchyni, výlevce a sprše dětí, v umývárnách dětí je voda směšovaná, ohřev vody je zajištěn 3 elektrickými boilery

III.    Základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických přípravcích
- na splachování toalet voda bez úpravy
- pro ostatní využití v MŠ voda po úpravě – úpravna vody od fa MilvitWater, s.r.o., typ TWIN A 70 AN + dávkovací čerpadlo ET 02/06 + nádrže, typ Automat -RX
- úprava vody probíhá na bázi reverzní osmózy –  UV lampa, filtrace na odstraňování mech. nečistot – Atlas filtr 10“G1“ vč. vložky
- použití: koncentrace Savo 1:10 H2O, sůl v solankové nádobě (1:4)
- zaměření na odstranění dusičnanů ve vodě, změkčení vody

IV.    Údržba, plán kontrol provozu
- 1x měsíčně prováděna kontrola úpravny, popř. doplnění zásobníků soli a vyčištění vstupního filtru proškolenými osobami – ředitelka a místostarosta obce
- 1x ročně krácený rozbor a 1x ročně celkový rozbor – ZÚ Kolín, výsledky předává KHS se sídlem v Kolíně a do informačního systému PiVo
- 1x ročně kontrola technického stavu studny (po zimním období) – zřizovatel
-  opravy se provádí dle potřeby – odborný servis na úpravnu - jednatel fa p. Josef Rejholec, tel. 602273323, 1x ročně odborná kontrola úpravny
- v 7/2017 celková výměna vodovodních rozvodů od studně do budovy a po budově

V.    Místo odběru vzorků pitné vody, rozsah a četnost kontrol jakosti pitné vody
-    místo odběru vzorků vody pro kontrolu jakosti je určeno -  výtokový kohout u dřezu v kuchyni.
-   rozsah a četnost sledování jakosti vody vyplývá z platných právních předpisů (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Dle uvedených právních předpisů je minimální rozsah analýz vzorků pitných vod –1 x krácený / rok ; 1x úplný / rok.
V případě nevyhovující kvality pitné vody bude po odstranění příčiny proveden   
opakovaný rozbor vody a až do přijatelného výsledku rozboru bude používaná  
voda balená.

VI.    Počet zásobovaných osob
28 dětí MŠ
6 zaměstnanců

- množství vody na den pro děti MŠ a zaměstnance je v průměru asi 1.800 l


Použitá voda je odváděna do obecní splaškové kanalizace.

Protokoly o kontrole jakosti vody budou uchovávány v MŠ Ratenice minimálně po dobu 5ti let ode dne odběru vzorku vody.


Provozní řád vypracovala bývalá ředitelka Alena Čáslavová

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Markéta Myšková


V Ratenicích dne 1.9. 2017                                     býv. řed MŠ Ratenice Alena Čáslavová

dočasně odsouhlaseno Mgr. Bc. Soňou Sněžíkovou - ředitelkou MŠ Ratenice 


Provozní řád studny schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne:  10.10. 2017, KHS Středočeského kraje, č.j. KHSSC 54761/2017

 

 

Příloha č.2 k Provoznímu řádu MŠ Ratenice, kterou se mění Provozní řád studny pro potřebu MŠ Ratenice, okres Kolín

- Změna je provedena na základě připojení mateřské školy k místnímu vodovodu a to dne 11.4. 2022, Provozní řád vodovodu - viz vlastník a provozovatel

- Rozbory vody bude zajišťovat vlastník a provozovatel vodovodního řádu Obec Ratenice a předloží vždy písemný výsledek rozboru vody ředitelce školy

- Studna MŠ Ratenice bude nadále sloužit jako zdroj užitkové vody a je určen pouze k splachování toalet, ve výlevce a zalévání na školní zahradě - bakteriální zajištění bude prováděno dezinfekčním prostředkem určeným k tomuto účelu

- Úpravna vody byla vyřazena z provozu a nebude nadále využívána

 

V Ratenicích dne 11.4. 2022

Zpracovala bývalá ředitelka MŠ Ratenice Alena Čáslavová

 © Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM