Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Představení školy

MOTTO: ,,Nemůžeme děti všechno naučit , ale můžeme všechny učinit šťastnými.

(prof. Z. Matějček)

Něco o nás:

Mateřská škola je umístěna v menší vesnici Středočeského kraje, poblíž lázeňského města Poděbrady, v okrese Kolín.

Škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí pro různé věkové skupiny se zpravidla 5 zaměstnanci.

Je provozována v jednopatrové budově staršího data výstavby (pravděpodobně r. 1896) s umístěním u hlavní silnice téměř v centru obce. Přiléhá k ní oplocená školní zahrada, která je v klidné zadní části za školou.

Vstup do budovy je i bezbariérový, ale třída pro děti je dostupná pouze po schodech v prvním pochodí.

Součástí školy je i školní jídelna s vlastní kuchyní.

Provoz zařízení byl zahájen po rekonstrukci z bývalé základní školy 15.9. 1976. Budova patřila římskokatolické církvi, škola zde byla v nájmu. V roce 2015 ji zřizovatel Obec Ratenice odkoupil do svého vlastnictví, zadal zpracování projektu na celkovou rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci budovy, interiérů i školní zahrady včetně rozšíření kapacity počtu dětí z 25 na 28 dětí ve třídě. Po obdržení dotace od Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst a za finanční spoluúčasti Obce Ratenice došlo v červenci a srpnu 2016 k rekonstrukci střechy. Během června až srpna 2017 došlo na základě získání účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a za spoluúčasti Obce Ratenice k realizaci výše uvedeného projektu a škole se po 40 letech dostalo zásadní modernizace a zkvalitnění věcných, materiálních i hygienických podmínek.

Z hlediska bezpečnosti je budova způsobilá k provozování mateřské školy / viz revize, atd./.

Poloha školy dobře umožňuje naplňovat cíle ŠVP zaměřené na pěstování kladného vztahu k přírodnímu a životnímu prostředí, na chápání změn souvisejících se střídáním ročních období, na aktivní pohyb dětí, ale i na utváření zdravých vztahů k druhým včetně vhodného chování (spolupráce s veřejností a spolky v obci).

Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti obce můžeme dětem nabízet i aktivity mimo obec a umožňovat jim tak poznávat i okolní svět a jeho nástrahy včetně prevence.

 

Budova má po rekonstrukci dostatečně velké světlé prostory (šatna, jídelna, třída, 2x umývárna, ředitelna, kuchyň se skladem potravin, šatna a toaleta pro zaměstnance, venkovní WC) odpovídající hygienickým předpisům.

Ve třídě je rekuperace vzduchu.

Z hlediska bezpečnosti je budova způsobilá k provozu MŠ / viz revize, atd./. Škola je zabezpečena systémem Jablotron včetně dálkového kamerového otvírání dveří.

K objektu patří i zmodernizovaná a průběžně udržovaná oplocená školní zahrada, která je využívaná většinou pouze pro potřeby školy.

Tělovýchovné nářadí a vybavení zahrady umožňuje rozmanité pohybové aktivity a je bezpečné (pravidelná kontrola), písek v pískovištích je pravidelně obměňován z certifikované pískovny. Byla vysazená nová zeleň, zřízené záhony pro pěstování, což umožňuje praktické seznamování dětí s přírodním prostředím, venkovní altán slouží za příznivého počasí k přenášení činností s dětmi ven. K dispozici jsou dětem venku i rozmanité „venkovní“ hračky uložené v zahradním domku.

Na zahradě je umístěna socha místního sochaře, kterou škola dostala darem a interaktivní výukový panel "přírodní pexeso" jako sponzorský dar od VÚŽ Praha.

Dětský nábytek, hračky, doplňky a pomůcky jsou zdravotně nezávadné, vhodné pro různé věkové skupiny, odpovídají počtu dětí, jsou v dosahu dětí, dostupné, děti si hračky samostatně berou i uklízí, rozmístěny jsou ve třídě i hrací kouty, rozbité hračky jsou vyřazovány, obnovovány a doplňovány dle nových trendů.

Interiér je účelný, je průběžně modernizovaný, prostorové uspořádání vyhovuje. Před časem byly zakoupeny i nové výškově stavitelné stolky a židličky, pořídili jsme také za přispění sponzora novou nábytkovou sestavu do třídy na úklid pomůcek a hraček s lepší dostupností pro děti.

Třída je vybavena na odpočinek novými matracemi, které jsou bezpečné a zdravotně nezávadné, denně se rozkládají v prostorech třídy. Proběhla výměna lůžkovin za protialergenní deky a polštářky, které se dají snadno udržovat (vypratelné).

Škola je vybavena notebookem – využití pro administrativu MŠ a ŠJ, tiskárnami, došlo ke zřízení počítačového koutku se starším počítačem pro děti ve třídě a s novým notebookem pro děti – výukové hrové programy. Za přispění sponzora VÚŽ Praha na podzim roku 2021 je pro děti k dispozici interaktivní tabule se spoustou výukových programů.

Hygienická zařízení jsou po rekonstrukci vyhovující, došlo k oddělení některých záchodků panelem pro větší soukromí dětí, kromě látkových ručníků děti mohou používat i jednorázové papírové, byl zbudován sprchový kout v dolní umývárně.

Šatna pro zaměstnance slouží částečně i jako sklad pomůcek.

Škola se snaží o estetickou výzdobu, jsou využívány i práce dětí – nástěnky, výstavky, apod., tak, aby byly dětem i jejich rodičům dostupné.

Škola je udržována v čistotě, teplota prostor i osvětlení je v souladu s příslušnými předpisy, v celém areálu je přísný zákaz kouření.

Součástí MŠ je školní jídelna, vyváří pro děti a zaměstnance MŠ.

Kuchyň byla výrazně zmodernizovaná, je postupně dovybavována nádobím, a to z důvodu opotřebovanosti nebo rozbití.

KHS se sídlem v Kolíně a poté ředitelka školy stanovila kapacitu MŠ na 28 dětí, kapacitu školní jídelny – kuchyně – do 100 obědů, zřizovatel souhlasí.

Provoz a přijímání dětí upravuje Školní řád, Provozní řád, Řád ŠJ a další příslušné vnitřní směrnice.

Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu – plat ředitelky, vedoucí školní jídelny, učitelek, kuchařky a školnice.

Plat školní asistentky je hrazen z dotačního titulu Šablony do škol, od září 2022 z OP JAK.

Obec Ratenice jako zřizovatel dotuje finančními prostředky provoz školy ( do rozpočtu MŠ) a pokladní školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřní směrnicí a cenovým výměrem platným od 1.9. do 31.8. - v roce 2022/23: 400,- Kč/měsíc.

Cena stravného byla stanovena: děti – celodenní stravování – 34,-

oběd: zaměstnanci – 24,-

Účetnictví zajišťuje škole externí účetní, mzdy zpracovává Služba školám, Kolín.

Návrhy na další úpravu podmínek:

- výměna nábytku (ředitelna) a esteticky tak sjednotit vzhled místností

- při dalším malování školy zvolit příjemné barevné varianty

- průběžně estetizovat prostředí

- doplnit vybavení hraček, atd. vhodných i pro děti 2-3 leté

- dovybavovat postupně školní kuchyni

- umístění dalších „přírodnin“ na školní zahradu, popř. trampolíny do trávníku

- rozšířit školní zahradu o pozemek v zadní části a zbudovat tam popř. travnaté hřiště na míčové hry

- opravit sklep

- pro zvýšení atraktivity budovy v budoucnu umístit sluneční hodiny© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM