Mateřská škola Ratenice, okres Kolín

Školné pro školní rok 2024/2025

Obec Ratenice, jako zřizovatel MŠ Ratenice, okres Kolín, stanovujena na základně usnesení zastedání zastupitelstva obce Ratenice, konaného dne 30. 5. 2024, v souladu s novenou § 123 odst.4 zákona č. 531/2004 Sb. o přeškolním, základním středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších s předpisů s účinností od 1. 1. 2024,

úplatu pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve výši 550,- kč měsíčně.

 

Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.© Mateřská škola Ratenice, vytvořil JiriVana.NET TÝM